Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.ekotogo.pl i usług świadczonych przez Focus Hotels S.A.


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:

- zasady korzystania z serwisu prowadzonego pod domeną www.ekotogo.pl (zwanego dalej „Serwis”), prowadzonego przez firmę Focus Hotels S.A, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000522623, NIP: 967-13-47-422, REGON 341041740, kapitał zakładowy: 1 145 000 PLN w całości opłacony (zwaną dalej „Usługodawcą”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis (dalej zwanych „Użytkownikami”).

- prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników Serwisu, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;

- zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Serwis umożliwia Użytkownikom przeglądanie w sieci Internet oferty dań ekologicznych TO GO Eko Premium.

3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

5. Użytkownik zobowiązany jest do:

- przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu

- zapoznania się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu; Użytkownik, który nie wyraża zgody na postanowienia regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Serwisu

6. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści bezprawnych.

7. Użytkownik nie może dokonywać czynów mających na celu zakłócanie działania Serwisu. Wszelkie takie działania mogą skutkować zawieszeniem możliwości korzystania z Serwisu, a Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w wypadkach, w których zachodzi podejrzenie o popełnienie czynu zabronionego.


II. Korzystanie z usług i Serwisu

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem Usługodawcy:

- połączenie z siecią Internet

- przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadająca oprogramowanie do akceptacji plików cookies

2. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.

3. Serwis jest przeznaczony dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.


III. Odpowiedzialność

1. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia pełnej dostępności Serwisu, nie gwarantuje jednakże tego oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie z ważnych powodów, np. prawnych czy ekonomicznych.

2. Zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu nie wymaga uprzedniego ogłoszenia.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu przez innych Użytkowników.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.

5. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w Serwisie, jednak Usługodawca nie gwarantuje, że są one kompletne i wyczerpujące.

6. Usługodawca może zamieszczać w serwisie lub aplikacji reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług osób trzecich.

7. Usługodawca może czasowo zawiesić działanie Serwisu, gdy koniecznie to będzie usunięcie awarii lub poprawa działania Serwisu.


VI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest Focus Hotels S.A., ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz.

2. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zakupu przetwarzane są wyłącznie w celu związanym z obsługą konta oraz w związku z realizacją złożonego zamówienia, w tym na potrzeby związane z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także w związku z ewentualnymi reklamacjami i działaniami windykacyjnymi.

3. Dane mogą być przetwarzane również w celach marketingowych po wyrażeniu stosownej zgody.

4. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji ww. celów.


IV. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin, potwierdza, że zapoznał się z dokumentem „Polityka prywatności” i akceptuje zawarte w nim warunki.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie Serwisu, pod adresem URL https://www.ekotogo.pl